Transmisja danych

Dla przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze oferujemy usługi transmisji danych w tym dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Dostępny jest szeroki wachlarz rozwiązań transmisyjnych, poczynając od tradycyjnych cyfrowych traktów E1 o przepływności 2 Mbps przez dedykowane sieci IP z wykorzystaniem technologii VLAN, MPLS, VPLS z przepływnościami do 1 Gbps, do sieci optycznych WDM/DWDM/MPλS z przepływnościami  rzędu wielu Gbps.

Ze względu na bardzo korzystny stosunek przepływności do ceny Klienci Globitel mogą pozwolić sobie na racjonalne skalowanie usług bez ograniczania się do minimum. Ponadto  w naszych sieciach dostępne są mechanizmy QoS. Strategiczne dla naszych Klientów relacje mogą być zabezpieczone łączami zapasowymi zbudowanymi na fizycznie separowanej infrastrukturze z zaimplementowanymi mechanizmami szybkiego przełączania w czasie awarii.

Usługi transmisji danych realizujemy jako samodzielne na wydzielonych łączach dostępowych lub są one implementowane w pakiecie z innymi usługami, najczęściej głosowymi lub dostępu do Internetu. Skorzystanie z tych samych fizycznych łączy dostępowych procentuje korzystną ceną kompleksowego rozwiązania.

 

Dzierżawa łączy i kanałów cyfrowych

Oferujemy usługi zestawiania łączy punkt-punkt  pomiędzy wskazanymi lokalizacjami końcowymi Klienta ze stałymi parametrami transmisyjnymi. Zależnie od uwarunkowań lokalizacyjnych i zapotrzebowania Klienta, tor transmisyjny jest realizowany bezpośrednio na wydzielonym łączu kablowym lub radiowym, lub też transmisja  jest realizowana poprzez zestaw  łączy dostępowych do  sieci szkieletowej Globitel (i innych operatorów)  w której wydzielane są kanały cyfrowe – zasoby transmisyjne dla Klienta. Łącza mogą służyć zarówno do transmisji danych jak i głosu czy obrazu. Niezależnie od metody realizacji, relacja danego łącza – punkty zakończeń sieci pozostają stałe,  a dla nich  Globitel zapewnia:

  • ciągłość  połączenia,
  • stałość parametrów,
  • symetryczne pasmo  w obie strony,
  • nielimitowany transfer danych,
  • wydzielenie zasobów transmisyjnych  dla danej usługi w całym torze transmisyjnym.

Można wydzielić klasę usług o niskich przepływnościach  64kbps do 2 Mbps, w części dostępowej zwykle realizowanych z wykorzystaniem par przewodów miedzianych terminowanych modemami xDSL  z interfejsami Ethernet, RS-232 oraz klasę usług o wysokich przepływnościach – zwykle wielokrotności 2 Mbps – w części dostępowej  realizowanych poprzez radiolinię lub światłowody,  terminowanych  na urządzeniach dostępowych z wybranymi przez Klienta interfejsami, zwykle G.703, ISDN PRI , Ethernet, V.35.

Na rynku korporacyjnym łącza dzierżawione  służą zwykle do łączenia lokalnych sieci LAN odległych oddziałów w jedną sieć, budowania korporacyjnych sieci WAN, sieciowania central telefonicznych itp.

 

Na rynku operatorskim  łącza dzierżawione pełnią rolę łączy dostępowych do węzłów/centrów kolokacyjnych  i  usług oferowanych poprzez węzły dystrybucyjne  jak  dostęp do innych  węzłów wymiany ruchu IP zagranicznego, IP krajowego np. KIX, EPIX, ACX, usługi IP TV, usługi VoIP itp. itd. Z punktu widzenia biznesowego operatora telekomunikacyjnego, za szczególny przypadek łączą dzierżawionego można uznać  fizyczne łącze dostępowe od węzła dystrybucyjnego operatora do lokalizacji Klienta, tzw. ostatnią milę, zrealizowaną  jako łącze punkt-punkt udostępniające np. Internet.

 

Sieci  VPN

Sieci  VPN (Virtual Private Network) to wirtualne sieci prywatne, czyli rozwiązania sieciowe realizowane outsourcingowo przez operatora telekomunikacyjnego na rzecz Klienta
wielooddziałowego, umożliwiające  połączenie wielu fizycznie odrębnych sieci lokalnych w jedną logiczną sieć. Sednem biznesowym realizacji sieci VPN jest wykorzystanie w jak największym stopniu istniejących operatorskich sieci szkieletowych co jest rozwiązaniem tańszym dla Klienta w porównaniu do budowania własnej  dedykowanej sieci  zwłaszcza przy dużych odległościach pomiędzy oddziałami.

Sieci VPN wymagają zrealizowania łączy dostępowych z każdej lokalizacji Klienta do najbliższego węzła dystrybucyjnego sieci Globitel.

Sieci VPN są odseparowane od sieci zewnętrznych, dane Klienta przepływają w sposób bezpieczny, standardowo są odseparowane od sieci publicznej Internetu.

 

Sieci IP VPN

Sieć IP VPN to sieć VPN w której kierowanie ruchu  z punktu widzenia Klienta odbywa się poprzez standardowe trasowanie pakietów –  routing adresów IP. Aby odebrać usługę, klient na punktach dostępowych musi posiadać standardowe routery WAN/LAN.

Globitel oddaje usługę poprzez urządzenia dostępowe, najczęściej z wykorzystaniem interfejsu Ethernet. Klient zarządza swoimi urządzeniami brzegowymi, prywatną adresacją IP. Opcjonalnie istnieje możliwość udostępnienia użytkownikom w danej lokalizacji dostępu do Internetu. O dostępnej przepływności  w danej lokalizacji decydują parametry łącza dostępowego, każda z lokalizacji może dysponować łączami o różnych przepływnościach oraz różną konfiguracją podziału lub współdzielenia pasma pomiedzy usługami.

 

Sieci IP VPN MPLS

Sieć IP VPN MPLS to sieć VPN, w której kierowanie ruchu  z punktu widzenia Klienta odbywa się poprzez  mechanizmy przełączania etykiet   MPLS (Multiprotocol Label Switching). Klient do odebrania usługi od Globitel potrzebuje na punktach dostępowych mieć zainstalowane routery obsługujące MPLS.  Sieci MPLS umożliwiają wydajne zarządzanie jakością poprzez priorytetyzowanie ruchu, zwykle stosuje się podział na 3 klasy: ruch standardowy – odpowiada popularnym aplikacjom jak www, ftp, e-mail; ruch o priorytetowym znaczeniu – odpowiada istotnym aplikacjom biznesowym jak systemy ERP, CRM, bazodanowe itp.; ruch o charakterze czasu rzeczywistego jak telefonia VoIP, transmisja obrazu.

 

Internet IP VPN

Klienci korzystający z rozwiązania VPN, mogą z wykorzystaniem  tych samych łączy dostępowych – co potania całość rozwiązania – odebrać inne usługi  w tym dostęp do Internetu.